Regulamin rozgrywek w siatkówkę plażową

Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej oraz Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej

Obowiązujący w dniach 10-11 Czerwiec2021r.

I. Ustalenia ogólne

 1. Cel rozgrywek
 1. Zawody mają na celu:
  1.  uczczenie siedemdziesięciolecia Politechniki Rzeszowskiej przez rywalizację sportową, oraz popularyzację sportu wśród studentów Politechniki Rzeszowskiej.
  1. propagowanie i umacnianie współzawodnictwa w sporcie na przykładzie siatkówki plażowej.

II. Rejestracja uczestników

 1. W zawodach siatkówki plażowej organizowanej przez Samorząd Studencki wraz z Centrum Sportu Akademickiego prawo startu mają zespoły składające się z studentów lub pracowników Politechniki Rzeszowskiej, wcześniej zapisanych za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem https://wssweii.prz.edu.pl/turniej-siatkowki do dnia 7.06.2021r. włącznie.
 2. Dane uczestników będą przechowywane do 12.06.2021r., następnie zostanie sporządzony protokół oraz usunięcie danych.
 3. Każda drużyna musi mieć swoją nazwę. Nazwa nie może być wulgarna, oraz nie może godzić w etykę akademicką.
 4. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i zgłaszając się do udziału w zawodach oświadczają, że nie mają żadnych przeciwskazań lekarskich do udziału w tych zawodach.
 5. Uczestnicy zawodów ubezpieczają się na możliwe kontuzje, które mogą wystąpić podczas rywalizacji sportowej, we własnym zakresie. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności kontuzje sportowe powstałe w związku z uczestnictwem w zawodach.
 6. Uczestnicy poniżej  18 roku życia obowiązkowo powinni posiadać pisemną zgodę opiekunów prawnych zezwalającą na udział w zawodach.

III. Obowiązki organizatorów  turnieju

 1. W zakresie przygotowania zawodów
 1. Organizacja zapisów na zawody przez dostępne platformy internetowe.
  1. Opracowanie reklamy wydarzenia oraz udostępnianie przez dostępne środki przekazu.
  1. Przygotowanie sprzętu sportowego oraz boiska dla zawodników.
  1. Zabezpieczenie miejsca pracy Sędziów.
  1. Zabezpieczyć kwalifikowaną pomoc medyczną, a w przypadku braku możliwości obowiązkowo na miejscu zawodów posiadać apteczkę pierwszej pomocy.

IV.Sędziowie

 1. Obsadę sędziowską do przeprowadzenia turnieju siatkówki plażowej wyznacza Centrum Sportu Akademickiego w składzie :
  1. Sędzia Główny Turnieju
  1. Sędziowie   I  (w ilości zależności od liczby boisk)
  1. Sędziowie Sekretarze (w ilości zależności od liczby boisk)
 2. W przypadku zaistniałych konieczności Sędzia Główny przejmuje zadania Sędziego Pierwszego.

V. Obostrzenia spowodowane COVID-19

 1. Podczas rozgrywania zawodów wszyscy uczestnicy obowiązani są do zachowania wszelkich aktualnych obostrzeń  epidemiologiczno-sanitarnych wydanych przez Ministerstwo Zdrowia.

VI. Nagrody

 1. Zespoły które zajęły odpowiednio pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce otrzymają statuetki oraz wszyscy zawodnicy otrzymają dyplom za uczestnictwo.

VII. Postanowienia końcowe.

 1. W zawodach siatkówki plażowej organizowanych przez Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej oraz Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową PZPS na sezon 2017-2020.
 2. Mecze rozgrywane są piłkami udostępnionymi przez Centrum Sportu Akademickiego.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje tylko w zawodach siatkówki plażowej organizowanej przez Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej oraz Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej.
 4. Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej oraz Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej mają prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania zawodów, jeżeli nastąpi taka potrzeba.
 5. Każda drużyna jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 6. Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizatorzy nie odpowiadają.
 7. W przypadku złych warunków atmosferycznych dopuszczalna jest gra tylko w miękkim obuwiu. Nie można grać w obuwiu o czarnej podeszwie zostawiającej ślady na nawierzchni sportowej.
 8. Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone podczas trwania zawodów.
 9. Organizatorzy informują, że podczas trwania zawodów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu.
 10. Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających  nie zostaną dopuszczeni do rozgrywek.
 11. Zawodnicy wyrażają zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie w zależności od wyboru wizerunku, nazwiska, zdjęć z turnieju, w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przeszłości na całym świecie.
 12. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie decyzję podejmują organizatorzy.