KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, informujemy iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 11 00, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu +48 17 865 1775 lub pisząc na adres e-mail: iod@prz.edu.pl lub na adres siedziby Administratora, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji uczestnictwa, a także organizacji oraz przeprowadzenia Zawody w siatkówkę plażową 2021 organizowanego w dniach 10-11 czerwca 2021 r. przez Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej oraz Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rejestracji uczestnictwa w turnieju.
 5. Państwa dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim, ani organizacji międzynarodowej.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu:
  a) osiągnięcia celu przetwarzania, lub
  b) odwołania zgody stanowiącej podstawę tego przetwarzania, lub
  c) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  a po tym okresie przechowywane przez czas oraz w celu i zakresie wymaganym przez przepisy prawa. Po upływie okresu przechowywania Państwa dane będą nieodwracalnie anonimizowane.
 8. Administrator może powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych podmiotom zewnętrznym działającym na zlecenie Administratora, np. podmiotowi świadczącemu usługi IT w zakresie rozwoju, serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych.
 9. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
 10. Posiadają Państwo prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu poprzez złożenie wniosku o przeniesienie do Administratora danych.
 11. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem (z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa). Wycofania zgody można dokonać poprzez wysłanie pisemnego żądania na adres korespondencyjny Administratora lub na adres poczty elektronicznej biuro@ssprz.pl. Wycofanie zgody na przetwarzanie Państwa danych będzie skutkowało wycofaniem Państwa osoby z udziału w turnieju lub/oraz brakiem możliwości publikowania Państwa wizerunku.
 12. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia), jeżeli uważają Państwo, że Administrator przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
  W Polsce funkcję organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).